Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7555 120012 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

REGULAMIN

Nowy REGULAMIN SZKOŁY, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2019/2020 znajdziesz TUTAJ
( UWAGA ! zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r. )

 

 

REGULAMIN SZKOŁY

Polska Szkoła Sobotnia im. Dywizjonu 303 w Sutton (zwana dalej Szkołą) jest szkołą uzupełniającą. Szkoła jest samodzielną instytutcją, niezależną finansowo, która nie podlega prawnie żadnej innej instytucji.

Działalność Szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców/opekunów , których dzieci uczęszczają do szkoły i funduszy zebranych samodzielnie oraz subsydiów od władz lokalnych.

Szkoła współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Londynie.

Nazwa i adres szkoły brytyjskiej w jakiej będą się odbywały zajęcia szkoły sobotniej:

ST. TERESA’S RC PRIMARY SCHOOL,
20 Montacute Road, Morden, Merton, SM4 6RL

Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia. Celem Szkoły jest rozwój wszechstronny ucznia. Pragniemy, aby polskie dzieci i młodzież pogłębiały wiedzę ogólna o polskiej kulturze, tradycjach i języku polskim. Priorytetem Szkoły jest nauczanie poprawnej polszczyzny, historii, geografii i kultury Polski, oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Chcemy, aby nasi wychowankowie dumnie podnosili głowę mówiąc,
że są Polakami. Naszym celem jest wychowanie prawdziwych patriotów, którzy będą przekazywać wiedzę o Polsce kolejnym pokoleniom oraz którzy z zaangażowaniem będą uczestniczyć w integracji Polaków ze społeczeństwem Wielkiej Brytanii.

 

Regulamin Szkoły:


I. ZASADY REKRUTACJI

1. Nabór nowych uczniów dokonywany jest przez Zarząd Szkoły.

2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do naszej szkoły. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin, dla których nasza szkoła jest najbliższą polską szkołą.

3. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.

4. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i opłacenia czesnego.

 

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

 

II. OPŁATY

1. Opłaty szkolne powinny być dokonywane w wyznaczonym terminie według obowiązujących w danym roku szkolnym zasad.

2. Rodzice zobowiązani są do wpłaty kwoty czesnego (w całości bądź w 3 ratach) w ustalonym terminie bez względu na nieobecności ucznia. Rodzic zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za cały rok, bez względu na nieobecność dziecka w szkole lub rezygnację z miejsca w szkole.

3. Za wpłatę po terminie ustalonym przez Dyrekcję będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości £10.

4. W przypadku braku płatności Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie prawo do zawieszenia dziecka w czynnościach ucznia lub skreślenia z listy uczniów.

 

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznanie się z zasadami Regulaminu Szkoły.

2. Dokonywanie opłat za szkołę w wyznaczonych terminach bez względu na nieobecności ucznia (patrz paragraf II punkt 2).

3. Pomoc dziecku w przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych i utrzymywaniu wysokiej frekwencji.

4. Punktualne przywożenie na zajęcia i odbieranie dziecka. Za notoryczne spóźnienia Dyrekcja może nałozyć na rodzica karę w wysokości £5 za każde 15 minut spóźnienia.

5. Usprawiedliwienie nieobecności.

6. Obecność na zebraniach klasowych i szkolnych.

7. Niezwłoczne przekazanie informacji o zmianie adresu, telefonu lub danych personalnych rodziców i dziecka do Dyrekcji lub Data Protection Officer lub Child Protection Officer.

8. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za zniszczenia dokonane przez dziecko na terenie szkoły.

9. Zapoznawanie się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów oraz informacjami na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

10. Odpowiednie zachowanie na terenie szkoły. Do budynku szkoły poza dużą salą, wejść mogą tylko upoważnione osoby. Każda obecność osób trzecich w budynku szkoły, nie będących uczniami lub pracownikami szkoły musi zostać odnotowana przez Administratora szkoły lub dyżurnego, w książce osób odwiedzających z podaniem Imienia Nazwiska osoby wchodzącej, godziny wejścia i wyjścia oraz celu odwiedzin.

11. Pisemne zawiadomienie o konieczności przyjęcia przez dziecko jakichkolwiek leków podczas zajęć (leki mogą być przyjmowane tylko za wiedzą i nadzorem nauczyciela)

 

IV. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

 1. zachowywać się w sposób odpowiedzialny w każdej sytuacji;
 2. systematycznie i punktualnie uszęszczać na zajęcia lekcyjne;
 3. posiadać książki, zeszyty i wszystkie pomoce szkolne;
 4. systematycznie odrabiać zadaną pracę domową;
 5. usprawiedliwiać nieobecność w szkole i nadrabiać zaległości;
 6. kulturalnie zachowywać się w czasie lekcji, nie utrudniać pracy nauczycielowi oraz kolegom z klasy;
 7. stosować się do poleceń nauczycieli oraz wszystkich przełożonych;
 8. podczas przerw podporządkować się zaleceniom osób dyżurujących;
 9. przestrzegać zasad kultury w stosunku do innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
 10. szanować mienie szkolne i własność indywidualną, a w razie konieczności naprawić wyrządzone szkody;
 11. dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.

 

Uczniom zabrania się:

 1. używać telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w czasie zajęć lekcyjnych. W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji, nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania. Rodzice mogą odebrać wyżej wymieniony sprzęt po zajęciach u wychowawcy klasy;
 2. opuszczać samowolnie terenu szkoły w godzinach szkolnych;
 3. przebywać podczas przerw w klasach lub na korytarzach szkolnych bez nadzoru nauczyciela;
 4. pić i spożywać posiłków w czasie zajęć lekcyjnych.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przywożenie i odbiór dzieci

1. Rodzice/Opiekunowie lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły, oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w klasie albo w budynku szkolnym.

2. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po zakończonych zajęciach szkolnych.

3. Rodzic/Opiekun ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka, lub dyżurującego dorosłego, o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej wraz z rodzajem i numerem dokumentu tożsamości, który osoba odbierająca dziecko będzie musiała przedstawić nauczycielowi – wychowawcy klasy lub Dyrektorowi Szkoły.

4. Dzieci muszą być odbierane ze szkoły punktualnie.

5. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun przewiduje spóźnienie jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym nauczyciela lub Dyrektora. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną osobę do tego upoważnioną.

6. Nauczyciele są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się, że dzieci nie opuszczają samowolnie terenu szkoły.

7. W przypadku, gdy szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica/opiekuna, dyżurujący członkowie Zarządu, po upływie ok. 15 minut, będą starali się telefonicznie skontaktować z rodzicem/opiekunem dziecka. W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką dyżurującego.

8. Po upływie 15 minut od zakończenia zajęć odpowiedzialność przechodzi na Zarząd.

9. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do zapłacenia kary £5, płatne gotówką.

 

Brak kontaktu

1. W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka), których numery telefonów zostały podane na formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie 1 godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z policją lub Children, Schools and Families (Social Service) po poradę lub pomoc.

 

Nagłe przypadki i zdrowie

1. W przypadku, gdy dziecko ulegnie małym obrażeniom dyżurny przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole.

2. W przypadku, gdy dziecko ulegnie poważniejszemu wypadkowi, rodzice/opiekunowie dziecka zostaną natychmiastowo o tym powiadomieni.

3. W szkole istnieje “rejestr wypadków” (Accident Book).

4. Wszystkie nieszczęśliwe wypadki będą odnotowane i okazane rodzicom do podpisu.

5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego jakiekolwiek przewlekłe choroby, na które dziecko choruje (np. astma, padaczka, alergie).

6. Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom chorującym na choroby przewlekłe.

7. W wyjątkowych przypadkach po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu rodziców/opiekunów, nauczyciel lub dyżurny może zgodzić się na podanie dziecku, w nagłych wypadkach, odpowiednich leków (np. Epi-pen, inhalator, Glukagon).

8. Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwana stałe, należy poinformować o tym nauczyciela. Wszystkie lekarstwa muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, mieć napisaną nazwę oraz sposób stosowania.

9. Jeżeli dziecko jest zakaźnie chore, nie należy wysyłać go do szkoły dopóki nie wyzdrowieje.

10. W przypadku wymiotów lub biegunki nie należy wysyłać go do szkoły przed upływem 48 godzin od ostatniego ataku.

11. Zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia dziecka na zajęcia, jeżeli nauczyciel będzie miał wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka. W takich przypadkach nauczyciel musi kierować się dobrem wszystkich dzieci.

 

VI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Wychowawcy klasy lub bezpośrednio do Dyrekcji. Wszystkie wnioski rozpatrywane będą przez Zarząd Szkoły, a wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o rozwiązaniu problemu.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci nie będzie tolerowane. Rażące łamanie zasad Regulaminu Szkoły może spowodować zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę trymestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia lub skreślenie z listy uczniów.

3. O każdym przestępstwie niezwłocznie zostanie powiadomiona policja.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia wykonywane podczas zajęć szkolnych i imprez organizowanych przez Szkołę wykorzystywane są jedynie w celu dokumentowania działań Szkoły oraz promocji i publikowane na internetowej stronie Szkoły i na profilu Szkoły (FaceBook, Twitter).

2. Na całym terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania, bądź używania niedozwolonych używek. Jego złamanie stanowi naruszenie przepisów właściciela nieruchomości i będzie zgłoszone właściwym służbom.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub zniszczone przez uczniów na terenie Szkoły.

4. Szkoła ma prawo odwołać zajęcia z powodów niezależnych od Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji lub godzin, w których będą odbywały się zajęcia, w trakcie trwania roku szkolnego.