Polska Sobotnia Szkoła w Sutton

logo

+44 7922 369091 administrator@szkola303.co.uk

20 Montacute Road, Morden, SM4 6RL

9.30-13.00, Soboty

REGULAMIN

 

REGULAMIN

Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303 w LondynieRegulamin wchodzi w życie 1 lipca 2019r.

 

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303 w Londynie. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treściąRegulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.

Dane adresowe szkoły:

a) nazwa placówki:

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA im. DYWIZJONU 303

b) adres strony internetowej:

www.szkola303.co.uk

c) adres strony na facebooku:

www.facebook.com/szkola303

d) numer szkolnego telefonu (czynny tylko w pracujące soboty w godz. od 9.30 do 13:30):

07555 120012

e) adres email:

administrator@szkola303.co.uk

f) nazwa i adres szkoły brytyjskiej, w której będą odbywały się zajęcia szkoły sobotniej:

ST. TERESA’S RC PRIMARY SCHOOL
20 Montacute Road, SM4 6RL Morden, London

I ZASADY REKRUTACJI

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki. Przybliżony termin naboru to maj/czerwiec w każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje rodziców. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz rejestracyjny i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają pierwszą opłatę w wysokości 80 funtów za każde dziecko na poczet opłaty szkolnej (wysokość opłat za szkołę i terminy płatności zostały omówione w rozdziale VI Regulaminu Szkoły).

Nabór nowych uczniów dokonywany jest przez Zarząd Szkoły.

Przydział miejsc następuje według następującej kolejności:

 1. Rodzeństwo uczniów obecnie uczących się w szkole oraz dzieci pracowników szkoły
 2. Uiszczenie opłat w terminie
 3. Odległość zamieszkania od szkoły

Ostateczna i nieodwołalna decyzja przyznania miejsca należy do Dyrektora Szkoły.

II TERMIN I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Nauka w szkole odbywa się w dwóch semestrach. Pierwszy trwa od drugiej soboty września do 31 stycznia i drugi od 01 lutego do ostatniej soboty czerwca. Zajęcia w szkole odbywają sięprzez minimum 30 sobót określonych szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego. Kalendarza od 1 września należy szukać. na stronie internetowej szkoły oraz szkolnej stronie na facebooku. Rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września.

Plan lekcji: Zajęcia w placówce rozpoczynają się od godziny 9.30 i trwają do godziny 12.50. Zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych grup uczniów trwają przeważnie od godziny 13.10 do godziny 13.55. Opłata za zajęcia pozalekcyjne nie stanowi części opłaty za roczną edukacjędziecka w szkole i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w danym roku szkolnym. Rodzaj zajęć może ulec zmianie z każdym rokiem szkolnym, a aktualna oferta będzie dostępna od października każdego roku szkolnego.

Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz lokalizacji w której będą odbywały się zajęcia, w trakcie trwania roku szkolnego.

Szkoła ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn niezależnych od Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303.

III UCZNIOWIE

Prawa uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godność osobistą.
 2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
 1. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 2. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.
 3. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu.
 4. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne poziomy.
 5. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.
 6. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć. Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia.
 7. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

Obowiązki uczniów:

 1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
 2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 3. Uczeń nie może być klasyfikowany na zakończenie roku szkolnego, jeżeli ma poniżej 60%frekwencji na zajęciach szkolnych.
 4. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęćszkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.
 5. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania semestru nauki.
 6. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być pisemnie usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, na kolejnych szkolnych zajęciach.
 7. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 8. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzach, w auli, w toaletach, na boisku szkolnym i we wszystkich innych pomieszczeniach, które sąprzedmiotem ich użytku) oraz do poszanowania budynku szkoły.
 9. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych.
 10. Uczeń ma obowiązek posiadania swojego drugiego śniadania.
 11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osóbsprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.
 12. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkichpracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i

  koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.

 13. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.
 14. Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych.
 15. Uczeń ma obowiązek posiadania osobnych zeszytów do danych przedmiotów(szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący klasy) i podręczników, zgodnych z podstawą programową, obowiązującą w danym roku szkolnym, rodzica oraz własnych przyborów szkolnych.
 1. Uczeń ma obowiązek szanować zeszyty ćwiczeń, które są własnością ucznia oraz książki, materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej lub wyposażenia mienia szkoły angielskiej, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie sięsprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole).
 2. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 3. Uczniowie mają obowiązek oddawania książek do biblioteki szkolnej w stosownym terminie, regulowanym wytyczną biblioteki.
 4. Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.
 5. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczniom nie wolno:

 1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.
 2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.
 3. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach, orzechów, czekolady i słodyczy.
 4. Żuć gumy na terenie szkoły.
 5. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego orazinnych cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestnicy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko z jakiś ważnych powodów przynosi do szkoły telefon komórkowy, czyni to na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność swoich rodziców.
 6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszająsię po odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.
 7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.
 8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiekużywek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni

  palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.

 10. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innychuczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie

  szkoły.

 11. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać nakimkolwiek presję.

Kary

Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 1. uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom
 2. ma lekceważący i arogancki stosunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 3. dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie)
 4. demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa)
 5. przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń ostra/palna itp.)
 6. dewastuje mienie szkolne i własności innych osób
 7. używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznychrozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki itp.)

Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych
 3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska
 4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz
 5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działaniaświadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

Rodzaje nagród i wyróżnień

 1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.
 2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas apelu okolicznościowego w szkole.
 3. List pochwalny do rodziców.
 4. Wyróżnienie ucznia na stronie internetowej i Facebooku.
 5. Wzorowa ocena z zachowania.
 6. Dyplom.
 7. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki.

IV POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

 1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły – Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303 w Londynie .
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela
  b) wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i rodzice)

  c) powiadomienie Dyrekcji Szkoły o zachowaniu ucznia.
  d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły
  e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia
  f) obniżenie oceny z zachowania
  g) zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę semestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia
  h) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.

 3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

V RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ:

 1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły
 2. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania
 3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce
 4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych
 5. do pisemnego usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole
 6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole, która rozpoczyna się o 9.30 oraz po przekazaniu dziecka rodzicowi przez nauczyciela wychowawcę klasy po zakończonych zajęciach.
 7. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka
 8. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco
 9. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy (wywiadówkach)
 10. do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły
 11. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przezswoje dzieci
 12. do pisemnego upoważnienia innego dorosłego w celu odbioru dziecka ze szkoły
 13. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej
 14. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych
 15. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej ich rodzicenie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej Dyrekcji Szkoły, będą zawieszone w

  czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.

 16. Uczniowie, których rodzice nie uiścili opłat za szkołę w poprzednim semestrze, bądź rokuszkolnym będą automatycznie skreśleni z listy uczniów lub rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłat z odsetkami, 20 funtów za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia
 1. Rodzice powinni uiszczać opłatę jednorazowo za każde dziecko i za każdy semestr z góry w wyznaczonych terminach lub w całości w czasie zapisów na nowy rok szkolny.
 2. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka w tym SEN, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

VI OPŁATY

Opłaty za szkołę z wyjątkiem pierwszej raty w wysokości £80 od każdego dziecka po raz pierwszy zapisywanego do „Szkoły” i płatnego w dniu zapisów, należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem z konta osobistego, lub wpłatą na konto „Szkoły” w Banku METRO BANK zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły.

Account Name (Nazwa Konta): 303 Squadron Polish Saturday SchoolSort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 23-05-80
Account Number (Numer Konta): 20447826

W tytule wpłaty należy wpisać dane dziecka w formacie:

xxxx/yyyy/zzzz

gdzie xxxx to numer ucznia nadany przy zapisie do szkoły,
yyyy – to rok szkolny którego opłata dotyczy ( np. 1920 – rok szkolny 2019/2020 ),
zz – to numer raty czesnego  ( 001 – pierwsza rata, 002 – druga rata, 003 – trzecia rata, 123 – płatność za cały rok szkolny ).
W przypadku zapisów nowych uczniów w miejsce zz – wpisujemy słowo WPISOWE lubWPIS.

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły. Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Wysokość opłat:

Uczniowie, których rodzice zgodnie z Regulaminem Szkoły wnieśli opłaty za edukacjęswoich dzieci w danym roku szkolnym, mają zagwarantowane miejsce w szkole dla swoich dzieci.
Miejsce w danej klasie przydzielane jest uczniowi przez Dyrekcję Szkoły – rodzic nie podejmuje decyzji, nie wybiera, podobnie, jak w szkołach brytyjskich, miejsca dla swojego dziecka w wybranej, upatrzonej przez siebie klasie, do której uczęszczają koleżanki/ koledzy ucznia.

 1. Informacja o wysokości opłat oraz terminach płatności w danym roku szkolnym jest podana na stronie internetowej „Szkoły” w zakładce STREFA RODZICA > OPŁATY.
 2. Na opłaty składają się: opłata za edukację (podzielona na dwa semestry).
 3. Opłaty z wyjątkiem pierwszej raty £80 od każdego dziecka należy wpłacać na konto szkoły:(numer konta i nazwa banku podane są także w formularzu zgłoszeniowym dziecka do

  placówki).

 4. Istnieje możliwość wpłaty całości czesnego „z góry” za dany rok szkolny z dodatkowymupustem za jednorazową płatność. W tym wypadku płatność musi zostać dokonana w dniu zapisów na nowy rok szkolny. Informacja o wysokości opłat z dodatkowym upustem za jednorazową płatność w danym roku szkolnym jest podana na stronie internetowej „Szkoły” w zakładce STREFA RODZICA > OPŁATY
 5. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.
 6. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w uiszczaniu opłat semestralnych szkoła nalicza odsetki w wysokości 20 funtów.
 7. Szkoła zamawia podręczniki dla uczniów wszystkich klas, które rodzice odkupują na początku roku szkolnego (rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września). Podręczniki, które szkoła wypożyczyła uczniom na czas nauki pozostają własnością „Szkoły”. W przypadku rezygnacji dziecka z nauki w szkole, uczeń jest zobowiązany zwrócić do szkoły WSZYSTKIE wypożyczone podręczniki, które pozostają własnością szkoły.
 8. Pisemne zgłoszenie rezygnacji dziecka z nauki w placówce powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, daty urodzin, powód rezygnacji oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego.
 9. Pisemne zgłoszenie o rezygnacji z miejsca w szkole w ciągu rozpoczętego już roku szkolnego wraz z uzasadnieniem należy składać wyłącznie drogą email na
  adres: dyrektor@szkola303.co.uk.
 10. W przypadku rezygnacji z nauki po dokonaniu zapisów dziecka do szkoły, szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, losowych potwierdzonych stosowną dokumentacją.
 11. W przypadku rezygnacji przed 15 sierpnia danego roku z przyznanego miejsca w szkole w nowym roku szkolnym, należy powiadomić dyrekcję szkoły pisemnie na adres e-mailowy: dyrektor@szkola303.co.uk W tym przypadku opłacona kwota czesnego na poczet następnego roku szkolnego zostanie zwrócona na konto bankowe rodzica. Opłata „wpisowego” w wysokości £80 nie podlega zwrotowi.
 12. W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca po 15 sierpnia danego roku lub z nauki
  w szkole po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej do tej pory kwoty.
 13. Rezygnacja ze szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego wymaga także uregulowania płatności za cały rok szkolny zgodnie z umową zawartą ze szkołą na Formularzu Rejestracyjnym przy zapisach.
 14. Szkoła nie zwraca kosztów nauki w przypadku sytuacji losowych, niezamierzonych, kiedy nie mogą odbyć się zajęcia. W sytuacjach wyjątkowych szkoła podejmie wysiłki w celu uzupełnienia zajęć, które nie odbyły się w wyniku sytuacji klęsk losowych.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz lokalizacji w której będą odbywały się zajęcia włącznie z czasowym wprowadzeniem zajęć online w przypadku wystąpienia sytuacji losowych kryzysowych niezależnych od szkoły, w trakcie trwania roku szkolnego.

Nagle przypadki zdrowotne

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez dyżurującego rodzica, nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli nie podają żadnych leków dzieciom.

Fotografowanie

 1. Szkoła, od czasu do czasu, może fotografować, nagrywać lub filmować uczniów (indywidualnie i/lub grupowo) oraz ich prace, w celu publikowania i promowania działalności szkolnej w dostępnych mediach: internet, prasa, radio, telewizja, publikacje i inne.
 2. Zapisanie dziecka do szkoły i złożenie podpisu na końcu formularza rejestracyjnego jest traktowane jako wyrażenie zgody na publikację wizerunku ucznia.

Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie seksualne dziecka

Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Child Protection Policy lub Safeguarding Children.

VIII TEREN SZKOŁY I PARKING

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.
 2. Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowatych liniach „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych oraz podjazdach, obniżonych krawężnikach do prywatnych posiadłości w sąsiedztwie szkoły.
 3. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.
 4. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, za wyjątkiem tych rodziców, którzyw danym dniu pełnią dyżur podczas przerwy.
 5. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.
 6. Nie wolno rzuć gumy na terenie szkoły.
 7. Prawo wjazdu na szkolny parking mają tylko i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy szkoły,którzy uzyskali na to pozwolenie ze strony Dyrekcji Szkoły.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek,reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SZKOŁY

Oświadczenie rodzica

Oświadczam, że jestem rodzicem/ prawnym opiekunem* ucznia/ uczniów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i zapoznałem się z Regulaminem Polskiej Sobotniej Szkoły im. Dywizjonu 303 w Londynie oraz zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Jestemświadomy sankcji karnych, które mogą być nałożone na mnie lub na moje dziecko/ dzieci* w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie lub przez moich podopiecznych, zasad objętych Regulaminem Szkoły, zgodnych z Regulaminem Szkoły, a także zobowiązuję się do zapoznania z treścią Regulaminu Szkoły moje dziecko/ dzieci będące uczniem/ uczniami w/w placówki uzupełniającej.

Rozumiem, że opłaty za edukację, na zakup zeszytów ćwiczeń itp. nie podlegają zwrotowi, a także przyjmuję do wiadomości, że tylko wniesienie opłat w podanych kwotach i w nieprzekraczalnych, określonych Regulaminem Szkolnym terminach gwarantują miejsce w szkole mojemu dziecku/dzieciom. Przyjmuje do wiadomości, że na wypadek nieuregulowania opłat w terminach i kwotach szkoła nalicza odsetki lub może odmówić miejsca mojemu dziecku nie zwracając dotychczas poniesionych wpłat z przeznaczeniem na edukację w bieżącym roku szkolnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb szkoły, zgodę na fotografowanie mojego dziecka dla potrzeb szkoły oraz publikację zdjęć dziecka dla potrzeb szkoły (np. prasa polonijna, media, facebook), a także zobowiązuję się do wykonania jednego rodzaju pracy wolontarystycznej w ciągu roku szkolnego na rzecz szkoły.

Mając świadomość rezerwacji i opłacenia miejsca dla mojego dziecka w szkole, na wypadek mojej rezygnacji z edukacji w obojętnie w jakim okresie trwania roku szkolnego, zobowiazuję siędo opłacenia czesnego za cały rok szkolny w wysokościach zgodnych z Regulaminem Szkoły, nawet jeżeli moje dziecko nie będzie uczniem szkoly z powodu mojej decyzji o rezygnacji z edukacji w placówce.
Mam świadomość odpowiedzialności karnej na wypadek rezygnacji z edukacji mojego dziecka w bieżącym roku szkolnym i odpowiedzialności jaka wynika z uregulowania zaległości za czesne za cały rok szkolny.

Jestem świadomy konsekwencji, jakie wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie Regulaminu Szkoły.

* niepotrzebne skreślić

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka: …………………………………………